Od maja 2010 r. do marca 2011 r. Fundacja NADZIEJA realizuje projekt „Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej z sukcesem – projekt promocji dobrych praktyk”.

Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie analizy czynników sukcesu oraz źródeł problemów przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES). W pierwszym etapie przeprowadzone zostaną badania jakościowe wybranych PES z Mazowsza oraz reszty kraju. Szczególny nacisk w badaniach zostanie położony na identyfikację źródeł powodzenia PES, jako przedsiębiorstw, które muszą utrzymać się na rynku dzięki prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioski z przeprowadzonych badań i analiz zaprezentowane zostaną podczas panelu ekspertów, konferencji zaplanowanych na terenie województwa mazowieckiego, na łamach publikacji oraz w trakcie szkoleń i doradztwa dla osób zainteresowanych założeniem PES (lub pracujących w PES).

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1) przygotowanie 20 raportów z działalności wybranych PES na podstawie badań jakościowych (wywiady
     pogłębione) i pracy analitycznej ekspertów; raporty wskazywać będą czynniki sukcesu oraz źródła problemów
     wybranych PES; zawierać będą również rekomendacje dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców społecznych

2) przygotowanie raportu na temat europejskich doświadczeń PES, pod kątem rekomendacji dla polskiego
     środowiska ekonomii społecznej (ES)

3)  panel ekspertów analiza wyników raportów, wymiana doświadczeń i opinii; omówienie dobrych praktyk
      w zakresie zakładania i prowadzenia PES oraz branż najlepiej rokujących dla ES

4) opracowanie 2 raportów zbiorczych, podsumowujących prace panelowe i poprzedzające je badania:
a) czynniki sukcesu bądź porażki PES
b) branże rekomendowane dla PES

5) opracowanie broszury informacyjnej „ABC przedsiębiorczości społecznej” (tytuł roboczy) zachęcającej lokalnych
     liderów oraz organizacje i instytucje do tworzenia PES jako skutecznego narzędzia aktywizacji osób zagrożonych
     wykluczeniem społecznym oraz aktywizacji ekonomicznej regionów masowego bezrobocia

6) opracowanie publikacji „Vademecum przedsiębiorcy społecznego” (tytuł roboczy) stanowiącej podsumowanie
     prac ekspertów; szczególny nacisk położony zostanie na rekomendacje dla sektora ekonomii społecznej mogące
     przyczynić się do jego realnego rozwoju; w publikacji zawarte zostaną praktyczne informacje związane
     z zakładaniem i prowadzeniem PES; publikacja będzie się składała z 8 autorskich artykułów oraz wstępu;
     materiałem bazowym dla publikacji będą przygotowane wcześniej raporty oraz wnioski z panelu ekspertów

7) 3 konferencje promujące dobre praktyki z dziedziny ES (Warszawa, Płock, Szydłowiec); przekazanie wniosków
     płynących z prac ekspertów; promocja idei ES oraz przekazanie wiedzy nt. czynników sukcesu bądź porażki PES
     wśród mieszkańców Mazowsza oraz lokalnych instytucji i organizacji zainteresowanych tematem ES; promocja
     partnerstwa lokalnego na rzecz ES

9) organizacja punktu informacyjno-doradczego (stacjonarnego) oraz e-punktu informacyjno-doradczego (moduł
     strony internetowej projektu, za pośrednictwem którego będzie można wysłać pytanie do eksperta): doradztwo
     dla PES oraz osób chcących założyć działalność w dziedzinie ES z zakresu przedsiębiorczości, prawa,
     księgowości, marketingu i innych dziedzin związanych z prowadzeniem PES; informacja o możliwościach
     związanych z ES i czynnikach jej sukcesu; przewidzianych jest 240 godzin doradztwa w trzech ostatnich miesiącach
     trwania projektu

10) dodatkowe działania informacyjno-promocyjne:
- opracowanie 14 audycji radiowych o tematyce związanej z ES
- opracowanie i zamieszczenie w prasie 6 artykułów sponsorowanych o tematyce związanej z ES

11) szkolenia dla 30 osób: przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z zakładaniem i prowadzeniem PES;
       szkolenie skierowane do osób zainteresowanych założeniem PES oraz pracowników i wolontariuszy istniejących
       już PES; poruszana tematyka to m.in. wybór odpowiedniej branży, wskazanie dobrych praktyk i metod zarządzania
       PES, marketing i analiza rynku, podstawy księgowości i zarządzanie finansami firmy, zarządzanie personelem
       z elementami prawa pracy; czas szkolenia: 40 godzin

Projekt realizowany w ramach Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 ”Wsparcie ekonomii społecznej”, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

06.03.2011
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI W WARSZAWIE !

Fundacja NADZIEJA serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych”
27.01.2011
26 stycznia w Ostrołęce odbyła się konferencja pt. „Możliwości ekonomii społecznej dla rozwoju społeczności lokalnych” organizowana przez Fundację NADZIEJA.

24.01.2011
Zapraszamy na pięciodniowe, bezpłatne szkolenie dotyczące różnych aspektów zakładania spółdzielni socjalnej.
Termin szkolenia: 17-21 stycznia 2011 r.


Pobierz formularz 
aktualności  |  ekonomia społeczna  |  o projekcie  |  szkolenia  |  doradztwo